REGULAMIN OBOZU

REGULAMIN OBOZU

Ostrów Pieckowski 2019

 

  1. Rezerwacja miejsc. Rezerwując miejsce uczestnik wpłaca zadatek 300 zł od każdego uczestnika (zadatek nie podlega zwrotowi).

Pozostałą część należności należy wpłacić na konto:

37 1050 1025 1000 0091 1655 4123 w terminach podanych w okienku aktualności. Brak pełnej wpłaty oznacza, że nastąpiła rezygnacja uczestnika z udziału w imprezie.

 

  1. Odstąpienie od udziału w imprezie. W przypadku odstąpienia uczestnika od udziału w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora (jak np. choroba, wydarzenia losowe lub sprawy rodzinne) wysokość zwracanej kwoty będzie ustalana indywidualnie ( nie więcej niż 50 % ceny obozu) na podstawie informacji przesłanej na adres mailowy teatralnyoboz@gmail.com
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zmiany programu i inne niedogodności w trakcie realizacji imprezy wynikające z przyczyn niezależnych, takich jak np. warunki atmosferyczne, strajki, decyzje władz, działanie siły wyższej lub zależne od Uczestnika.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do relegowania z imprezy Uczestnika, który w jej trakcie spożywał alkohol, palił papierosy, używał narkotyków lub w inny sposób rażąco naruszył regulamin imprezy. Kosztami usunięcia z imprezy Organizator obciąża Uczestnika (jego rodzica lub opiekuna prawnego), a uiszczona na rzecz Organizatora cena udziału w imprezie nie podlega wówczas zwrotowi w żadnej części. Organizator informuje niezwłocznie Nabywcę o relegowaniu Uczestnika imprezy. Uprzedzanie Nabywcy o zamiarze relegowania Uczestnika nie jest wymagane. Dotyczy wszystkich osób niepełnoletnich.
  3. W czasie trwania obozu rodzice, opiekunowie, krewni nie odwiedzają dzieci.
  4. Uczestnicy obozu korzystają z telefonów komórkowych tylko w środy i soboty w czasie ciszy poobiedniej w godzinach 13.30-15.00 w pozostałym czasie telefony znajdują się w depozycie u wychowawcy.
  5. Organizator zapewnia uczestnikom stały dostęp do wody pitnej, uczestnik zobowiązany jest posiadać własny, podpisany bidon.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe typu: PSP, przenośne głośniki ,ipady, smartwatch, aparaty, pieniądze i telefony oraz inne urządzenia elektroniczne
  7. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć uzupełnioną kartę uczestnika ( niezbędne szczepienia) oraz podpisany regulamin najpóźniej w dniu wyjazdu na obóz.
  8. Uczestnik ma obowiązek zabrać ze sobą rzeczy wyszczególnione w niezbędniku obozowicza.

 

W sprawach nie wymienionych powyżej zastosowanie maja ogólne zasady i przepisy dotyczące zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

WERSJA DO DRUKU:Regulamin obozu2019


by